top of page

 POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych w niniejszym dokumencie przedstawimy zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wyjaśniamy jakie Twoje dane osobowe zbieramy i w jaki sposób je przetwarzamy.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem Twoich danych jest spółka Z4.money spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ul. Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 398769, posiadająca nr NIP: 6342798211, , kapitał zakładowy w wysokości 2.500.000,00 złotych, wpłacony w całości.

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: ido@z4.money telefonicznie pod numerem: 61 642 91 38 (koszt połączenia według stawek operatora) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Kinga Szczabel, kinga.szczabel@z4.money. Z Inspektorem możesz kontaktować się w szczególności w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych.

4. Administrator traktuje z najwyższą powagą ochronę prywatności, w tym ochronę Twoich danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Ciebie dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub ich niewłaściwym wykorzystaniem.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

1. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w zakresie wskazanym w umowie pożyczki lub innym dedykowanym formularzu w następujących celach:

a. zawarcia i wykonania umowy pożyczki, w tym badania oceny zdolności kredytowej – przetwarzanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) a weryfikacja w zewnętrznych bazach danych może odbywać się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ważne: w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia;

b. weryfikacji Twojej tożsamości za pomocą analizy behawioralnej (dodatkowe zabezpieczenie przed wyłudzeniami i wykorzystaniem Twoich danych do np. kradzieży tożsamości, które pozwala nam stwierdzić, że na pewno Ty, a nie oszuści składają wniosek o pożyczkę). Analiza służy również zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa, wykrywania i zapobiegania zagrożeniom naszych serwisów i Twojej osoby, w tym wykrywania prób ataków, oszustw i nadużyć. Powyższe odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadnionego interesu Z4. Ważne: Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, w którym dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Z4. Aby skorzystać z tego prawa należy skontaktować się telefonicznie z działem obsługi klienta pod numerem telefonu 61 642 91 38  lub z Inspektorem ochrony Danych Z4 poprzez e-mai.

c. marketingowych, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Administratora – w okresie obowiązywania umowy pożyczki przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ważne: w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia;

d. odpowiedzi na Twoje zapytanie, w tym w celu zaoferowania Ci naszych usług. Wysyłając pytanie o naszą ofertę lub sposób realizacji naszych usług musisz mieć świadomość, iż w odpowiedzi przekazane Ci informacje mogą stanowić informację handlową. W związku z tym pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219, tekst jednolity) za zamówioną informację handlową uważa się w szczególności udostępnienie w celu jej przesłania identyfikującego Cię adresu elektronicznego.

e. windykacyjnych, w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Tobą umowy pożyczki – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń z tytułu nieuregulowanych i wymagalnych zobowiązań. Ważne, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

f. związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora. Ważne, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

g. archiwalnych i dowodowych - przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona ewentualnych roszczeń. Ważne, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

h. realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych.

2. Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie podczas składania Wniosku o pożyczkę, poprzez Formularz Kontaktowy na naszej stronie www lub poprzez e-mail wysłany przez Ciebie na upubliczniony przez nas adres e-mailowy widniejący na naszej stronie www. Dane te wykorzystywane będą wyłącznie w związku z realizacją umowy pożyczki.  Nie można wysłać do nas Formularza Kontaktowego bez akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli wyślesz do nas e-maila na wskazany na naszej stronie e-mail - to wychodzimy z założenia, że zapoznałeś się i zaakceptowałeś niniejszą Politykę Prywatności.

3. Danych nie przekazujemy do państwa trzeciego, za wyjątkiem firmy które swoją siedzibę mają w Stanach Zjednoczonych, a wyraziłeś zgodę na przekazanie do nich swoich danych (niektóre zewnętrzne podmioty badające zdolność kredytową). Każda z firm ze Stanów Zjednoczonych z którą współpracujemy uczestniczy w programie Privacy Shield (https://uodo.gov.pl/en/537/898). W odpowiednich przypadkach tylko po uzyskaniu Twojej zgody dane będą służyć do profilowania/podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji dotyczących twojej osoby. Za każdym razem będzie o tym jasno informowany przed jej wyrażeniem.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

1. W zależności od celu przetwarzania Twoje dane mogą być przekazywane:

a. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, komunikacji marketingowej, usług pocztowych i windykacyjnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z wytycznymi i Administratora;

b. podmiotom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe - po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz ustawie Prawo bankowe, za pośrednictwem których dokonywane jest sprawdzenie danych w ramach oceny zdolności kredytowej;

Czy w mojej sprawie podejmowane będą automatyczne decyzje?

1. Decyzja o przyznaniu Ci pożyczki gotówkowej, będzie podejmowana w sposób niezautomatyzowany . Decyzja będzie oparta o profilowanie tj. ocenę Twojej sytuacji finansowej i możliwości spłaty zobowiązań z tytułu zawieranej z nami umowy pożyczki. Konsekwencją tego przetwarzania będzie udzielenie pożyczki w określonej kwocie bądź odmowa udzielenia pożyczki.

2. Decyzja o udzieleniu bądź odmowie przyznania pożyczki gotówkowej będzie podejmowana na podstawie danych zebranych podczas wnioskowania o pożyczkę oraz  z danych pozyskanych w zewnętrznych źródłach tj. m.in Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz biur informacji gospodarczej.  Przez złożenie zapytania poprzez Formularz Kontaktowy na naszej stronie www i podanie w treści dalszej mailowej korespondencji danych osobowych tj. numer PESEL i numer dowodu osobistego -  upoważniasz Z4.money sp. z o.o. do wystąpienia do biur informacji gospodarczych, bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, o ujawnienie informacji gospodarczych o Twoich zobowiązaniach, w terminie 60 dni od dnia udzielenia tego upoważnienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

3. Dane mogą być też weryfikowane w zewnętrznych bazach. Na podstawie tych danych dokonamy weryfikacji i analizy możliwości spłaty przez Ciebie zobowiązań z tytułu umowy pożyczki.

4. Sposób i kryteria zautomatyzowanego podejmowania decyzji są regularnie weryfikowane przez Administratora, żeby zapewnić sprawiedliwie, skuteczne i bezstronne podejmowanie decyzji.

5. Informujemy, że w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji posiadasz uprawnienie do jej zakwestionowania i wyrażenia swojego stanowiska. W tym celu należy skontaktować się z nami.

6. W przypadku analizy behawioralnej zebrane dane służą do weryfikacji czy Twoje działania nie wpisują się w schemat zachowań typowych dla oszustów. Dane behawioralne są bardzo istotnym czynnikiem wykrywaniu fraudu czy anomalii, tak więc zbieranie danych na potrzeby Twojej analizy behawioralnej wpływa na Twoje bezpieczeństwo (np. jest to dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą tożsamości). Zebrane dane behawioralne NIE SĄ wykorzystywane do celów marketingowych czy innych niezwiązanych z Twoim bezpieczeństwem. Wskazane dane pozwolą nam dodatkowo zweryfikować, że to Ty składasz wniosek o pożyczkę, a nie np. oszuści w Twoim imieniu.

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pożyczki, a po spłacie zobowiązania:

a. przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pożyczki lub innych tytułów,

b. do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów księgowych i podatkowych;

c. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda – do czasu jej wycofania.

Jakie posiadasz uprawnienia w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy pożyczki lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz uzyskania ich kopii.

5. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

6. Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędnym warunkiem pozwalającym na zawarcie i wykonanie Umowy pożyczki gotówkowej. Konsekwencją niepodania wymaganych przez Administratora danych osobowych jest brak możliwości zawarcia Umowy pożyczki gotówkowej.

7. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, a ich nie podanie skutkować będzie nie otrzymywaniem materiałów promocyjnych/informacyjnych Administratora.

bottom of page